Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, People's Republic of China
Author
Fu, F.
Liu, S.
Xiang, D.
Zhu, P.F.