Karlsruhe Institute of Technology
Eggenstein-Leopoldshafen, Germany
Author
Holzapfel, B.